Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PURO GIFT SHOP PROWADZONEGO PRZEZ PURO HOTELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ obowiązujący od dnia 8 marca 2023 r.

Serwis internetowy https://purogiftshop.pl/, dalej jako Sklep, prowadzony jest przez Puro Hotels spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000326960, NIP: 7010192105, o kapitale zakładowym w wysokości 7.884.000 zł, dalej jako Sprzedawca. 

Definicje

Wymienione poniżej terminy użyte w Regulaminie definiuje się następująco:  

 

1. 

Dzień Roboczy 

dzień, w którym otwarte są banki detaliczne w Polsce w pełnym wymiarze, inny niż sobota i niedziela oraz niebędący dniem ustawowo wolnym od pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. Nr 4, poz. 28, ze zm.); 

2. 

Formularz Zamówienia 

interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia przez Klienta, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności; 

3. 

Klient 

osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, wyposażona w zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu, w szczególności dokonująca zakupów; 

4. 

Konsument 

Klient, będący osobą fizyczną, korzystający ze Sklepu, w szczególności dokonujący zakupów, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową; 

5. 

Koszyk 

funkcjonalność Sklepu umożliwiająca wyświetlenie wybranych przez Klienta produktów obejmowanych Zamówieniem, przeznaczonych do zakupu, a także wprowadzenie i modyfikację danych zamówienia: liczby produktów, sposobu i adresu dostawy, danych do faktury, faktury elektronicznej, formy płatności;

6.

Produkt

przedmiot (rzecz ruchoma) znajdujący się w asortymencie Sklepu, który może być objęty Zamówieniem Klienta;

7. 

Przedsiębiorca 

osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą; 

8. 

Regulamin 

niniejszy regulamin sklepu internetowego Puro Gift Shop prowadzonego przez Puro Hotels spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; 

9. 

RODO 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1, ze zm.); 

10.

Sklep

ma znaczenie podane powyżej;

11. 

Sprzedawca

ma znaczenie podane powyżej;

12. 

Umowa Sprzedaży 

umowa sprzedaży Produktu zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu; 

13. 

Zamówienie 

zamówienie dotyczące Produktu lub Produktów, składane Sprzedawcy przez Klienta za pośrednictwem Sklepu; Zamówienie stanowi złożenie oferty zawarcia Umowy Sprzedaży przez Klienta.

 

 

 § 1. Postanowienia ogólne 

1. Regulamin, skierowany do wszystkich użytkowników Sklepu, określa zasady:
  • korzystania ze Sklepu,
  • składania Zamówień,
  • uiszczania przez Klientów dokonujących zakupu Produktów ceny sprzedaży Produktów,
  • dostarczania Klientom dokonujących zakupu Produktów,
  • uprawnień Klienta, który dokonał zakupu Produktu, do odstąpienia od Umowy Sprzedaży,
  • składania i rozpatrywania reklamacji Produktów,
  • dokonywania zwrotów Produktów.
2. Dostęp do Regulaminu każdy Klient Sklepu może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez „kliknięcie” linku „Regulamin”, umieszczonego na dole głównej strony Sklepu, a także poprzez zapisanie jego wersji PDF na wybranym przez siebie nośniku.
3. Poza Regulaminem, na stronie Sklepu została umieszona Polityka Prywatności, zawierająca Klauzulę Informacyjną.
4. Produkty w Sklepie są szczegółowo oznaczone.
5. Sprzedawca na bieżąco aktualizuje ofertę Produktów, które prezentuje w Sklepie.
6. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone o Produktach nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, lecz stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży.
7. Ceny Produktów podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatki, w tym podatek od towarów i usług - VAT).
8. Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy, a koszty dostawy zależą od miejsca dostarczania Produktu do Klienta i podawane są przy wyborze sposobu dostawy przez Klienta.
9. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt lub Produkty oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie), o którym Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania
10. Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

   § 2. Warunki techniczne

  1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania Produktów dostępnych w Sklepie oraz składania Zamówień, Klient powinien spełniać następujące wymagania techniczne:

   • posiadać urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet;
   • posiadać aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
   • posiadać włączoną obsługę plików cookies;
  2. Sprzedawca może wykorzystywać pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem Klienta ze Sklepu w celu:
   • dostosowywania i optymalizacji Sklepu do potrzeb Klientów;
   • tworzenia statystyk oglądalności podstron Sklepu;
   • personalizacji przekazów marketingowych;
   • zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania Sklepu.
  3. Klient może zarządzać plikami cookies w ramach przeglądarki internetowej.
  4. Wyłączenie obsługi plików cookies może spowodować utrudnienia w prawidłowym działaniu Sklepu.
  5. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania konta.
  6. Składanie Zamówień przez Klienta na Produkty prezentowane w Sklepie możliwe jest przez podanie w Formularzu Zamówienia niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania konta.
  7. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.
  8. Korzystanie z funkcjonalności Sklepu jest bezpłatne.

    

    § 3. Składanie i realizacja Zamówienia

   1. Klient może składać Zamówienia na Produkty przez siedem dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
   2. Klient, który chce złożyć Zamówienie, powinien:
   • wejść na stronę Sklepu;
   • wybrać Produkt lub Produkty będące przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;
   • wypełnić Formularz Zamówienia poprzez wypełnienie szczegółów dostawy (kraj, kod pocztowy) oraz adresu email odbiorcy Zamówienia;
   • zaznaczyć jedyny dostępny sposób dostawy Produktu (kurier DHL);
   • wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności (przelewy 24 lub przelew tradycyjny);
   • wypełnić szczegółowo adres, na który ma nastąpić dostawa Produktu lub Produktów, wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia;
   • kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”;
   • opłacić Zamówienie zgodnie z wybranym sposobem płatności.
   3. Klient ponosi odpowiedzialność za błędnie złożone Zamówienie (błędne wypełnienie Formularza Zamówienia).
   4. Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy Sprzedaży zamówionego Produktu.
   5. Po złożeniu Zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wysłane zostanie niezwłocznie potwierdzenie przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej.
   6. Sprzedawca przyjmuje Zamówienia w Sklepie w Dni Robocze w godzinach od 8:00 do 17:00. W przypadku złożenia Zamówienia po godzinie 17:00 w danym Dniu Roboczym lub nie w Dzień Roboczy, Zamówienie zostanie zrealizowane w najbliższym Dniu Roboczym.
   7. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 4 powyżej, oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
   8. Umowa zawarta pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą dotycząca zakupu Produktu ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji Zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia z Umowy Sprzedaży Produktu przez Sprzedawcę jest miejsce dostawy pod adresem wskazanym przez Konsumenta.
   9. Realizacja Zamówienia następuje po otrzymaniu przez Sprzedawcę pełnej płatności lub, w przypadku płatności realizowanej przez podmiot realizujący płatności, po potwierdzeniu przez ten podmiot poprawnego wykonania pełnej płatności.
   10. Klient powinien dokonać płatności za Zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy Sprzedaży w ciągu dwóch Dni Roboczych. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w tym terminie Sprzedawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
   11. Zamówienie zostanie dostarczone Klientowi jedynie na terenie Unii Europejskiej, na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu kurierem DHL.
   12. W Formularzu Zamówienia zamieszczana jest informacja o liczbie Dni Roboczych, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki zawierającej dany Produkt oraz wskazany jest czas dostawy Zamówienia. Informacja, o której mowa w poprzednim zdaniu, określa maksymalny czas dostarczenia Zamówienia liczony od momentu przyjęcia Zamówienia do realizacji do chwili przesłania przedmiotu Zamówienia do Klienta. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy płatnością dokonaną przez Klienta.

   § 4. Reklamacja

   1. Na podstawie Umowy Sprzedaży, Sprzedawca sprzedaje, a Klient kupuje, nowy Produkt lub Produkty.
   2. Sprzedawca zapewnia Klienta, że Produkty są zgodne z danymi zawartymi w opisie technicznym udostępnionym przez Sprzedawcę na stronie Sklepu i odpowiada za zgodność Produktu z Umową Sprzedaży.
   3. Jeśli Konsument stwierdzi niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży po otrzymaniu Produktu, ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące niezgodności rzeczy sprzedanej z umową.
   4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili dostarczenia Produktu i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili.
   5. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
   6. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, Konsument powinien dostarczyć Sprzedawcy opis reklamacji, zawierający:
    • dane Konsumenta składającego reklamację (imię i nazwisko, dane kontaktowe)
    • wskazanie przyczyny reklamacji i treść żądania.
   7. Na zasadach określonych w ustawie o prawach konsumenta, Konsument może żądać naprawy lub wymiany Produktu, obniżenia ceny produktu albo może odstąpić od Umowy Sprzedaży.
   8. Opis reklamacji w formie pisemnej Konsument powinien odesłać Sprzedawcy na adres: Puro Hotels sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa. Konsument może także przesłać opis reklamacji e-mailem na adres: giftshop@purohotel.pl.
   9. Sprzedawca udzieli Konsumentowi odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w terminie do 14 dni od jej otrzymania.
   10. Jeżeli Sprzedawca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w ust. 9 powyżej, uważa się, że uznał reklamację.
   11. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na papierze lub za pośrednictwem wiadomości email.
   12. Sprzedawca w ramach rozpatrywania reklamacji Produktu, może zwrócić się do Konsumenta o przesłanie:
   • zdjęcia lub zdjęć Produktu zawierającego wadę;
   • Produktu niezgodnego z treścią umowy na adres Sprzedawcy: Puro Hotels sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, na koszt Sprzedawcy.
   13. Produkty powinny być zwrócone przez Konsumenta w stanie niezmienionym. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
   14. Jeśli Sprzedawca stwierdzi swoją odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową, Sprzedawca niezwłocznie wymieni Produkt niezgodny z Umową Sprzedaży albo go naprawi. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Konsumenta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. W przypadku braku możliwości wymiany, naprawy Produktu lub obniżenia ceny, Sprzedawca zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
   15. W przypadku nieuznania reklamacji Produktu przez Sprzedawcę, zostanie on odesłany do Konsumenta, a Sprzedawca obciąży Konsumenta kosztami poniesionymi w związku z taką reklamacją.

     

     § 5. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży 

    1. Klient będący Konsumentem może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
    2. Termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wygasa po upływie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Produktu.
    3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w drodze pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, wysłanego za pośrednictwem poczty lub kuriera, na adres Sprzedawcy wskazany w § 6 Regulaminu. W ww. oświadczeniu, Konsument powinien wpisać imię i nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer telefonu i adres e-mail.
    4. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
    5. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy Sprzedaży wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, wskazanego w ust. 1 i 2 powyżej.
    6. Po odstąpieniu od Umowy Sprzedaży przez Konsumenta:
     • Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą;
     • Sprzedawca zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu lub Produktów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowanego przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży;
     • Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie (w każdym przypadku, Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem);
     • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub Produktów lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego lub ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
     • Konsument odeśle lub przekaże Produkt lub Produkty Sprzedawcy, na adres wskazany w § 6 Regulaminu, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym poinformował on Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży (termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Produkt lub Produkty przed upływem terminu 14 (czternastu) dni);
     • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu lub Produktów;
     • Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu lub Produktów wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu lub Produktów.
    Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umów Sprzedaży:
     • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
     • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
     • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
     • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
     • zawartej w drodze aukcji publicznej;
     • w której cena zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
    8. Postanowienia § 5 Regulaminu, odnoszące się do Konsumentów, stosuje się także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

     

    § 6.Dane kontaktowe

    1. Dane kontaktowe Sprzedawcy, pod którymi w szczególności Konsument może szybko i efektywnie kontaktować się ze Sprzedawcą: 
     • Adres: Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa 
     • Adres e-mail: giftshop@purohotel.pl; 
     • Numer telefonu: +48 22 122 07 78; 
    2. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 
     • Dla płatności w PLN: 39 1240 1053 1111 0010 3682 4811
     • Dla płatności w EUR: PL61 1240 1053 1978 0010 4937 1083 (Kod SWIFT/BIC Bank Pekao: PKOPPLPW)
    3. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie. 
    4. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 10:00-17:00, w Dni Robocze. 

     

    § 7. Rozstrzyganie sporów 

    1. Wszelkie spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będą rozpatrywane w drodze polubownej, a w przypadku braku osiągnięcia porozumienia w terminie 60 dni od powstania sporu, spór ten będzie rozstrzygał sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
    2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
    3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 
     • zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25, ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą,
     • zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25, ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,  
     • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). 
    4. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego rozstrzygania sporów, opracowaną przez Komisję Europejską, dostępną na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

      

     § 8. Postanowienia końcowe

     1. Umowy Sprzedaży zawierane przez Sprzedawcę oraz Klienta za pośrednictwem Sklepu są w języku polskim.
     2. Sprzedawca przestrzega Kodeksu dobrych praktyk.
     3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, takich jak:
      • zmiana przepisów prawa, mających bezpośredni wpływ na świadczenie usług i prowadzenie sprzedaży przez Sklep
      • zmiana sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu,
      • zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sklep,
      • wprowadzenie nowych usług, rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu,
      • zmiana warunków lub procesu zawierania Umowy Sprzedaży przez Sklep,
      • zmiana danych Sklepu, w szczególności nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków i danych zamieszczonych w Regulaminie,
      • potrzeba usunięcia z treści Regulaminu błędów, omyłek pisarskich lub niejasności.
     4. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed zmianą Regulaminu, do których stosuje się postanowienia regulaminu obowiązującego w dniu jego składania.
     5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93, ze zm.), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204, ze zm.), ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827, ze zm.), RODO.