Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. Definicje

Definicje:

 1. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04;
 2. Administrator – podmiot wskazany w cz. II ust. 1 Polityki Prywatności, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, dalej także jako: „PURO”;
 3. Klient – podmiot, którego dane osobowe są przetwarzane na jakiejkolwiek podstawie określonej w art. 6 RODO, dalej także jako: „Ty”;
 4. Pliki cookies – pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę na komputerze lub urządzeniach mobilnych;
 5. Polityka Prywatności – niniejsza polityka prywatności;
 6. Profilowanie – dowolna forma zautomatyzowanego zestawienia informacji o danej osobie w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw;
 7. Regulamin – regulamin sklepu na stronie www.purogiftshop.pl;
 8. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez PURO na stronie internetowej: www.purogiftshop.pl.

II. Postanowienia ogólne

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest następujący podmiot:
 2. Puro Hotels spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000326960, NIP: 7010192105, o kapitale zakładowym w wysokości 7.884.000,00 zł.
 3. Zakres odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków przez Administratora wynikających z RODO:
  1. wykonywanie obowiązku informacyjnego wobec Klientów;
  2. umożliwienie Klientom wykonywanie ich praw wynikających z RODO.
 4. PURO szanuje prawo do prywatności i dba o bezpieczeństwo Twoich danych. W tym celu zapewnia stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw i wolności osób fizycznych wskutek przetwarzania danych osobowych.

III. Dane kontaktowe

W sprawach ochrony danych osobowych możesz kontaktować się z Administratorem poprzez email: iodo@purohotel.pl lub pisemnie na adres: Puro Hotels Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa.

IV. Cele i podstawy przetwarzania

 1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez PURO w celu:
  1. podjęcia działań w związku z zawarciem umowy sprzedaży, na żądanie osoby, której dane dotyczą (dane niezbędne do zawarcia umowy są wskazane w Regulaminie) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  2. zgody – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
  3. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (m.in. podatkowych) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  4. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (m.in. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 2. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe Klienta w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

V. Kategorie przetwarzania danych

Przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych Klientów:

  1. Imię i nazwisko;
  2. Adres zamieszkania;
  3. Adres e-mail;
  4. Numer telefonu;
  5. Dane karty płatniczej (w przypadku płatności kartą);
  6. Dane niezbędne do wystawienia faktury VAT.

VI. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym odbiorcom:

 • pracownicy, współpracownicy, spółki powiązane Administratora;
 • przewoźnicy lub pośrednicy realizujący przesyłki na zlecenie Administratora;
 • wybrane podmioty obsługujące powyższe płatności w Sklepie;
 • Shoplo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Studenckiej 29/31, 02-735 Warszawa, KRS: 0000417586, NIP: 5213630420;
 • innym kontrahentom (w tym spółkom informatycznym), z którymi Administrator współpracuje przy zarządzaniu świadczonymi usługami.

VII. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Informujemy, że nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z wyłączeniem przypadków, gdy Klient złoży taki wyraźny wniosek.

VIII. Okres przechowywania danych klientów

 1. Twoje dane osobowe będą przechowywane w okresie trwania stosunku umownego między stronami oraz po jego zakończeniu, w takim zakresie oraz przez taki okres, jaki jest wymagany przez obowiązujące prawo, jak również okres przedawnienia odpowiednich roszczeń, wynikający z przepisów prawa.
 2. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej, dobrowolnej zgody będą przechowywane do czasu cofnięcia udzielonej zgody, zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub do momentu, kiedy nie będzie to już niezbędne do realizacji ww. celu. Natomiast po tym okresie, do czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

IX. Twoje prawa

 1. Przysługuje Ci prawo do:
  1. dostępu do Twoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. sprostowania Twoich danych;
  3. usunięcia danych;
  4. ograniczenia przetwarzania danych;
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, których podanie jest dobrowolne;
  6. przenoszenia danych;
  7. wniesienia skargi do organu nadzorującego;
  8. cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w każdym momencie w przypadku przetwarzania Twoich danych na postawie wyrażonej zgody – cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
 2. W celu wykonywania Twoich praw prosimy o skierowanie żądania pod adres e – mail: iodo@purohotel.pl lub pisemnie pod adres: Puro Hotels Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa.

X. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem zawarcia umowy i/lub świadczenia usługi. W przypadku ich niepodania możemy odmówić zawarcia umowy i/lub świadczenia usługi.

XI. Informacja o źródle danych

Jeśli nie podałeś nam swoich danych osobowych osobiście, Twoje dane uzyskaliśmy od podmiotu, który zawarł z nami umowę o świadczenie usług na Twoją rzecz lub od podmiotu, z którym zawarłeś umowę o rezerwację usług świadczonych przez Administratora.

XII. Prawa autorskie

 1. Wszelkie treści oraz informacje zawarte w naszym sklepie internetowym są własnością Puro Hotels sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 880 z późn. zm.) w szczególności w zakresie wykorzystania, wyświetlania, kopiowania, przekazywania, rozpowszechniania, zmiany lub usuwania.
 2. Wszelkie działania w zakresie określonym w ust. 1 powyżej, wymagają pisemnej zgody Puro Hotels sp. z o. o. W przeciwnym przypadku będą uznane za bezprawne i będą stanowiły naruszenie własności intelektualnej spółki.

XIII. Pliki cookies

 1. Sklep internetowy wykorzystuje pliki cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem Klienta ze sklepu w celu:
  1. dostosowywania i optymalizacji Sklepu do potrzeb Klientów;
  2. tworzenia statystyk oglądalności podstron Sklepu;
  3. personalizacji przekazów marketingowych;
  4. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania Sklepu.
 2. Klient może zarządzać plikami cookies w ramach przeglądarki internetowej.
 3. Wyłączenie obsługi plików cookies może spowodować utrudnienia w prawidłowym działaniu serwisu.

XIV. Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności.
 2. Klienta obowiązuje aktualna Polityka Prywatności zamieszczona w momencie zawarcia umowy.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl