Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PURO HOTELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

 

I. Postanowienia wstępne

 1. Puro Hotels spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000326960, NIP: 7010192105, o kapitale zakładowym w wysokości 7.884.000,00 zł, umożliwia kupowanie Towarów (zdefiniowanych poniżej) przy pomocy sieci elektronicznej (Internet) w Sklepie (zdefiniowanym poniżej).  
 2. Regulamin (zdefiniowany poniżej) skierowany jest do wszystkich użytkowników Sklepu oraz określa zasady: 
  • korzystania z konta Sklepu,  
  • składania zamówień w Sklepie; 
  • oraz tryb zawierania Umów Sprzedaży (zdefiniowanych poniżej) z Klientem za pośrednictwem Sklepu. 
 3. Dostęp do Regulaminu każdy Klient Sklepu może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez „kliknięcie” linku „Regulamin Sklepu”, umieszczonego na stronie Sklepu, a także poprzez zapisanie jego wersji PDF na wybranym przez siebie nośniku. 
 4. Poza Regulaminem, na stronie Sklepu została umieszona Polityka Prywatności, zawierająca Klauzulę Informacyjną. 
 5. Towary w Sklepie są szczegółowo oznaczone.   

II. Definicje

Wymienione poniżej terminy użyte w Regulaminie definiuje się następująco:  

1. 

Dzień Roboczy 

dzień, w którym otwarte są banki detaliczne w Polsce w pełnym wymiarze, inny niż sobota i niedziela oraz niebędący dniem ustawowo wolnym od pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 90); 

2. 

Formularz Zamówienia 

interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności; 

3. 

KC 

ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93); 

4. 

Klient 

każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu; 

5. 

Konsument 

osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; 

6. 

Koszyk 

element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Towary do zakupu, gdzie można również ustalić i modyfikować dane Zamówienie, w tym sposób dostawy; 

7. 

Przedsiębiorca 

osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu; 

8. 

Regulamin 

niniejszy regulamin; 

9. 

RODO 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.); 

10. 

Sklep 

sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę na stronie internetowej: www.purogiftshop.pl

11. 

Sprzedawca 

Puro Hotels spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000326960, NIP: 7010192105, o kapitale zakładowym w wysokości 7.884.000,00 zł; 

12. 

Towar 

dostępny w Sklepie towar (rzecz ruchoma), będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą; 

13. 

Umowa Sprzedaży 

umowa sprzedaży Towaru zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu; 

14. 

Umowa zawierana na odległość 

umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie; 

15. 

Ustawa 

ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 z późn. zm.); 

16. 

Zamówienie 

zamówienie dotyczące Towaru lub Towarów, składane przez Klienta Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu; Zamówienie stanowi złożenie oferty zawarcia Umowy Sprzedaży przez Klienta. 

 

III. Informacje ogólne 

 1. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane w Sklepie. 
 2. Wszystkie Towary są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.  
 3. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone o Towarach nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów KC, lecz stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży. 
 4. Sprzedawca na bieżąco aktualizuje ofertę Towarów, które prezentuje w Sklepie. 
 5. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.  
 6. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania konta.  
 7. Składanie Zamówień przez Klienta na Towary prezentowane w Sklepie możliwe jest przez podanie w Formularzu Zamówienia niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania konta.  
 8. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). 
 9. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Towar oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie), o którym Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży. 

IV. Warunki techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania Towarów dostępnych w Sklepie oraz składania Zamówień, Klient powinien spełniać następujące wymagania techniczne: 
  • posiadać urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet; 
  • posiadać aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail); 
  • posiadać włączoną obsługę plików cookies; 
 2. Sprzedawca może wykorzystywać pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem Klienta ze Sklepu w celu: 
  • dostosowywania i optymalizacji Sklepu do potrzeb Klientów; 
  • tworzenia statystyk oglądalności podstron Sklepu; 
  • personalizacji przekazów marketingowych; 
  • zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania Sklepu. 
 3. Klient może zarządzać plikami cookies w ramach przeglądarki internetowej. 
 4. Wyłączenie obsługi plików cookies może spowodować utrudnienia w prawidłowym działaniu Sklepu. 

V. Zamówienia

 1. Klient, który chce złożyć Zamówienie w Sklepu, powinien:  
  • odwiedzić stronę Sklepu; 
  • wybrać Towar lub Towary będące przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”; 
  • wypełnić Formularz Zamówienia poprzez wypełnienie szczegółów dostawy (kraj, kod pocztowy) oraz adresu email odbiorcy Zamówienia,  
  • zaznaczyć jedyny dostępny sposób dostawy Towaru; 
  • wybrać jeden z dostępnych sposób płatności; 
  • wypełnić szczegółowo adres, na który ma nastąpić dostawa Towaru, wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia; 
  • kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”; 
  • opłacić zamówienie zgodnie z wybranym sposobem płatności. 
 2. Klient ponosi odpowiedzialność za błędnie złożone Zamówienie (błędne wypełnienie Formularza Zamówienia). 

VI. Dostawa

 1. Towar lub Towary są dostarczone przez Sprzedawcę do Klienta za pośrednictwem przesyłki kurierskiej. 
 2. Cena Towaru nie obejmuje ceny jego wysyłki. 

VII. Płatność 

Klient może zapłacić za Towar lub Towary w Sklepie w następujący sposób: 

 • płatności elektroniczne; 
 • płatność przelewem na konto Sprzedawcy; 

 

VIII. Realizacja Zamówienia 

 1. Klient oraz Sprzedawca zawierają Umowę Sprzedaży poprzez złożenie przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia w Sklepie, zgodnie z punktem V. Regulaminu. 
 2. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.  
 3. Sprzedawca przyjmuje Zamówienia w Sklepie w Dni Robocze w godzinach od 8:00 do 17:00. W przypadku złożenia Zamówienia po godzinie 17:00 w danym Dniu Roboczym lub nie w Dzień Roboczy, Zamówienie zostanie zrealizowane w najbliższym Dniu Roboczym. 
 4. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 
 5. Jeżeli Klient wybierze:  
  • płatność elektroniczną; 
  • płatność przelewem na konto Sprzedawcy; 
 6. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 Dni Roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie Zamówienie zostanie anulowane. 
 7. Początek biegu terminu dostawy Towaru do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. 
 8. Dostawa zamówionego Towaru lub Towarów odbywa się na terenie Unii Europejskiej. 
 9. Dostawa do Klienta jest odpłatna. Koszty dostawy Towaru są wskazane w Sklepie, w Formularzu Zamówienia. 

 

IX. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży 

 1. Konsument może w terminie 14 (czternastu) dni odstąpić od Umowy Sprzedaży (zawartej jako Umowa zawarta na odległość) bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 
 2. Termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wygasa po upływie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Towaru. 
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w drodze pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, za pośrednictwem poczty lub kuriera, na adres Sprzedawcy wskazany w punktem XIII ust. 1 litera a Regulaminu. W ww. oświadczeniu, Konsument powinien wpisać imię i nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer telefonu, numer faksu i adres e-mail. 
 4. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. 
 5. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy Sprzedaży wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, wskazanego w punkcie IX ust. 1 i 2 Regulaminu. 
 6. Po odstąpieniu od Umowy Sprzedaży przez Konsumenta: 
  • Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą; 
  • Sprzedawca zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru lub Towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowanego przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży; 
  • Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie (w każdym przypadku, Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem); 
  • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub Towarów lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego lub ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej; 
  • Klient odeśle lub przekaże Towar lub Towary Sprzedawcy, na adres wskazany w punkcie XIII ust. 1 litera a Regulaminu, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym poinformował on Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży (termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle Towar lub Towary przed upływem terminu 14 (czternastu) dni); 
  • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru lub Towarów; 
  • Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru lub Towarów wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru lub Towarów. 
 7. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umów Sprzedaży: 
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 
  • zawartej w drodze aukcji publicznej; 
  • w której cena zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży. 

 

X. Reklamacja i gwarancja

 1. Na podstawie Umowy Sprzedaży, Sprzedawca sprzedaje, a Klient kupuje, nowy Towar lub Towary. 
 2. Sprzedawca zapewnia Klienta, że Towary są zgodne z danymi zawartymi w opisie technicznym udostępnionym przez Sprzedawcę na stronie Sklepu. 
 3. Jeśli Konsument stwierdzi wadę Towaru po jego otrzymaniu, ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi.  
 4. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi. 
 5. Reklamacje dotyczące Towaru będą rozpatrywane przez Sprzedawcę w okresie rękojmi na podstawie pisma reklamacyjnego dokładnie opisującego wady oraz okoliczności ich wykrycia, przesłanego przez Konsumenta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: giftshop@purohotel.pl oraz listem poleconym na adres Sprzedawcy.  
 6. Sprzedawca udzieli Konsumentowi odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w terminie do 14 (czternastu) dni roboczych od jej otrzymania. 
 7. Jeżeli Sprzedawca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w ust. 6 powyżej, uważa się, że uznał reklamację. 
 8. Sprzedawca w ramach rozpatrywania reklamacji Towaru, może zwrócić się do Konsumenta o przesłanie: 
  • zdjęcia lub zdjęć Towaru zawierającego wadę; 
  • Towaru zawierającego wadę na adres Sprzedawcy wskazany w punkcie XIII ust. 1 litera a Regulaminu, na koszt Sprzedawcy. 
 9. Dział kontroli jakości Sprzedawcy rozpatrzy reklamację Konsumenta najszybciej jak będzie to możliwe, a następnie zawiadomi Konsumenta na piśmie listem poleconym lub drogą mailową o sposobie załatwienia zgłoszonej przez niego reklamacji.  
 10. Jeśli Sprzedawca stwierdzi swoją odpowiedzialność za wady Towaru, dokona jego naprawy albo wymiany, wedle własnego uznania, a w przypadku niemożliwości jego naprawy albo wymiany, zapewni zwrot ceny sprzedaży Towaru.  
 11. W przypadku nieuznania reklamacji Towaru przez Sprzedawcę: 
  • zostanie on odesłany do Konsumenta; 
  • Sprzedawca obciąży Konsumenta kosztami poniesionymi w związku z taką reklamacją. 

 

XI. Pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:  
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 
  • zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 Ustawy, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą; 
  • zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 Ustawy, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.  
  • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). 

 

XII. Klauzula Informacyjna - dane osobowe 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca. 
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę, także w celach marketingowych. 
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta jest: 
  • niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 
  • zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 
  • konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 
  • realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (m.in. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 
 4. Administrator będzie przetwarzać następujące kategorie danych osobowych Klienta: 
  • imię i nazwisko; 
  • miejsce zamieszkania; 
  • numer telefonu; 
  • adres email; 
  • dane karty płatniczej (w przypadku płatności kartą); 
  • dane niezbędne do wystawienia faktury VAT. 
 5. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:  
  • pracownicy, współpracownicy, spółki powiązane administratora; 
  • przewoźnicy lub pośrednicy realizujący przesyłki na zlecenie administratora; 
  • wybrane podmioty obsługujące płatności w Sklepie; 
  • Shoper S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Pawiej 9, 31-154 Kraków, KRS: 0000395171, NIP: 9452156998; 
  • inni kontrahenci (w tym spółki informatyczne), z którymi administrator współpracuje przy zarządzaniu świadczonymi usługami. 
 6. Dane osobowe Klienta nie są przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z wyłączeniem przypadków, gdy Klient złoży taki wyraźny wniosek. 
 7. Dane osobowe będą przechowywane w okresie trwania stosunku umownego między stronami oraz po jego zakończeniu, w takim zakresie oraz przez taki okres, jaki jest wymagany przez obowiązujące prawo, jak również okres przedawnienia odpowiednich roszczeń, wynikający z przepisów prawa. 
 8. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej, dobrowolnej zgody będą przechowywane do czasu cofnięcia udzielonej zgody, zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub do momentu, kiedy nie będzie to już niezbędne do realizacji ww. celu. Natomiast po tym okresie, do czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń. 
 9. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (oraz otrzymania ich kopii) oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia skargi do podmiotu nadzorującego, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne – prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody. W celu skorzystania z wskazanych wyżej praw, Klient przesyła wniosek listownie na adres Sprzedawcy lub drogą elektroniczną: iodo@purohotel.pl. 
 10. Sprzedawca, jako administrator danych osobowych, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku, udzieli Klientowi informacji o działaniach podjętych w związku z realizacją ww. praw. W razie potrzeby, termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.  
 11. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 
 12. W przypadku jakiegokolwiek naruszenia bezpieczeństwa i ochrony jakichkolwiek danych osobowych gromadzonych przez Sprzedawcę, Klient jest obowiązany zgłosić taki incydent niezwłocznie, tj. nie później niż w ciągu 24 godzin na adres mailowy: iodo@purohotel.pl   
 13. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.  

 

XIII. Dane kontaktowe 

 1. Dane kontaktowe Sprzedawcy: 
  • Adres: Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa 
  • Adres e-mail: giftshop@purohotel.pl; 
  • Numer telefonu: +48 885 977 771; 
 2. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 
  • Dla płatności w PLN: 39 1240 1053 1111 0010 3682 4811
  • Dla płatności w EUR: PL61 1240 1053 1978 0010 4937 1083 (Kod SWIFT/BIC Bank Pekao: PKOPPLPW)
 3. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie. 
 4. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 10:00-17:00. 

 

XIV. Postanowienia końcowe 

 1. Umowy Sprzedaży zawierane przez Sprzedawcę oraz Klienta za pośrednictwem Sklepu, zawierane są w języku polskim. 
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, tj.: 
  • zmiany przepisów prawa,  
  • zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.  

O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 (słownie: siedmio) dniowym wyprzedzeniem. 

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: KC, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.  
 2. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego rozstrzygania sporów, opracowaną przez Komisję Europejską, dostępną na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY 

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy Sprzedaży) 

 

1. 

Adresat: 

Puro Hotels spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Al. Jana Pawła II 22 

00-133 Warszawa 

+48 885 977 771 

giftshop@purohotel.pl  

2. 

Oświadczenie o odstąpieniu: 

Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od Umowy Sprzedaży następującego/następujących Towaru/Towarów: […]. 

3. 

Data zawarcia Umowy Sprzedaży/odbioru Towaru(ów): 

 

 

4. 

Imię i nazwisko Konsumenta(ów): 

 

 

5. 

Adres Konsumenta(ów): 

 

 

6. 

Podpis Konsumenta(ów): 

 

7. 

Data: 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl